Trečiadienis, 2018 m. birželio 20d., 03:52
Kontaktinis telefonas: 8 5 2371 836
Neįgaliesiems
Titulinis Svetainės medis El. paštas
 • Teksto dydis:
 • A
 • A
 • A

Atrankos aprašas

PATVIRTINTA

VĮ Nemenčinės miškų urėdijos miškų urėdo
2014 m. balandžio 4            d. įsakymu Nr. 1-52

 

 ATRANKOS Į LAISVAS VĮ NEMENČINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS DARBUOTOJŲ PAREIGAS

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

              1.  Atrankos į laisvas VĮ Nemenčinės miškų urėdijos darbuotojų pareigas tvarkos apraše (toliau - aprašas) nustatyta atrankos į laisvas darbuotojų pareigas (toliau - atranka) organizavimo VĮ Nemenčinės miškų urėdijoje (toliau - miškų urėdija) tvarka. Atrankos tikslas - nustatyti, ar asmuo tinkamas dirbti miškų urėdijoje.

Aprašas reglamentuoja asmenų, pareiškusių norą dirbti miškų urėdijoje, atranką į šias laisvas darbuotojų pareigas:

vyriausiojo miškininko;

vyriausiojo inžinieriaus;

medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininko;

girininko;

girininko pavaduotojo;

eigulio.

2. Atrankos procedūra apima:

2.1. atrankos paskelbimą;

            2.2. dokumentų, kurie turi būti pateikti norint dalyvauti atrankoje (toliau - dokumentai), priėmimą;

           2.3. atrankos į laisvas miškų urėdijos darbuotojų pareigas komisijos (toliau - komisija) sudarymą;

            2.4. atrankos vykdymą;

            2.5. atrinkto pretendento paskyrimą į pareigas.

II. ATRANKOS PASKELBIMAS

           3. Sprendimą dėl atrankos organizavimo priima miškų urėdijos miškų urėdas.

           4. Apie atranką skelbiama miškų urėdijos interneto svetainėje.

           5. Skelbime apie atranką nurodoma:

skelbimo įdėjimo į miškų urėdijos internetinę svetainę data;

miškų urėdijos pavadinimas ir buveinė;

pareigos (trumpai aprašomas darbo pobūdis), kurioms skelbiama atranka;

pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai;

kur ir kokius dokumentus būtina pateikti;

kad pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo miškų urėdijos internetinėje svetainėje;

pretendentų atrankos būdas;

telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai, kuriais galima kreiptis dėl išsamios informacijos apie atranką.

       6. Skelbimas pašalinamas pasibaigus skelbime apie atranką nurodytam pretendentų dokumentų pateikimo laikui.

III. DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

7. Pretendentas miškų urėdijos personalo inspektoriui, privalo pateikti:

            7.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą atranką organizuojančios miškų urėdijos miškų urėdui (toliau - prašymas);

              7.2. asmens  tapatybę   patvirtinantį   dokumentą, išsilavinimą  patvirtinančius   dokumentus   ir  šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas;

              7.3.  gyvenimo aprašymą;

              7.4. kitus  skelbime  apie  atranką nurodytus  dokumentus,  būtinus patvirtinti  pretendento atitiktį pareigybės, kurią užimti paskelbta atranka, aprašyme nustatytiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

             8. Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu atrankoje dalyvauja miškų urėdijos darbuotojas, aprašo 7.2 ir 7.4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, tačiau prašyme turi nurodyti, kad šių dokumentų kopijos yra jo asmens byloje.

                       9. Jeigu  pretendentai  pateikia  dokumentus  asmeniškai,  aprašo   7.2  ir  7.4  punktuose  nurodytų dokumentų originalus,  sutikrinęs su pateiktomis kopijomis, personalo inspektorius  grąžina pretendentui dokumentų priėmimo metu. Jeigu pretendentui pateikiant dokumentus asmeniškai buvo pateiktos aprašo 7.2 punkte nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos, jos lieka miškų urėdijoje.

             10. Jeigu pretendentai dokumentus siunčia miškų urėdijai registruotu laišku, pateikiamos aprašo 7.2 punkte nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos bei aprašo 7.4 punkte nurodytų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

             11. Pateikti dokumentai registruojami pretendentų prašymų ir kitų pateiktų dokumentų registravimo žurnale.

             12. Personalo inspektorius pagal pateiktų dokumentų duomenis įvertina, ar pretendentai atitinka pareigybei nustatytus reikalavimus. Jeigu pretendentas neatitinka šių reikalavimų, jis per 5 darbo dienas nuo dokumentų miškų urėdijoje gavimo dienos informuojamas raštu apie tai, kad jam neleidžiama dalyvauti atrankoje. Jeigu pretendentas atitinka šiuos reikalavimus, jis informuojamas raštu apie atrankos datą, vietą ir laiką.

             13. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo miškų urėdijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo. Pasibaigus dokumentų priėmimo laikui, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų turi būti organizuojama atranka.

IV. KOMISIJOS SUDARYMAS

       14. Miškų urėdijos miškų urėdo įsakymu iš ne mažiau kaip 3 narių sudaroma komisija. Komisija sudaroma pasibaigus dokumentų priėmimo laikui ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos vykdymo pradžios.

             15. Įsakyme  dėl komisijos  sudarymo nurodomi komisijos pirmininkas,  kiti komisijos nariai ir komisijos sekretorius, kuris nėra komisijos narys. Komisijos narys gali būti pakeistas ir pretendentų atrankos dieną.

             16. Komisijos nariais negali būti  skiriami  asmenys,  kurie  yra pretendentų  sutuoktiniai, artimi giminaičiai ar asmenys, su pretendentais susiję svainystės ryšiais, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai gali būti suinteresuoti   atrankos   rezultatais,   arba  yra  kitokių  aplinkybių,   kurios  kelia abejonių   šių  asmenų nešališkumu.

V. ATRANKOS VYKDYMAS

             17. Komisijos pirmininkui ir kitiems komisijos nariams pretendentų pateikti dokumentai susipažinti pateikiami likus ne mažiau kaip vienai dienai iki komisijos posėdžio dienos.

             18. Pretendentai, atvykdami į atranką, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

             19. Paaiškėjus, kad komisijos pirmininkas, ar komisijos narys yra pretendento sutuoktinis, artimas giminaitis ar asmuo, susijęs su pretendentu svainystės ryšiais, arba, jei yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl komisijos pirmininko, jo pavaduotojo ar komisijos nario nešališkumo, jis turi nusišalinti.

             20. Komisijos posėdis protokoluojamas. Pretendentų į laisvas  miškų urėdijos darbuotojo pareigas atrankos protokolą (toliau - protokolas) (aprašo 1 priedas) pasirašo komisijos pirmininkas, kiti komisijos nariai ir sekretorius. Komisijos narys į protokolą turi teisę įrašyti savo nuomonę.

               21. Atranka vykdoma žodžiu organizuojant pretendentams pokalbį, kurio eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas. Skaitmeninis garso įrašas perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, pridedamas prie protokolo ir saugomas miškų urėdijoje teisės aktų nustatyta tvarka.

                 22. Pokalbis su kiekvienu pretendentu vykdomas individualiai, kitiems pretendentams nedalyvaujant. Pretendentų eiliškumas nustatomas pagal abėcėlę. Pokalbio metu kiekvienas komisijos narys pateikia vienodus klausimus visiems pretendentams. Pretendentams taip pat gali būti užduodami jų atsakymus patikslinantys klausimai.

                   23. Komisija  pokalbio   metu   vertina  pretendento   profesionalumą,   darbinę   veiklą, tinkamumą pretenduojamoms pareigoms, turimą kvalifikaciją, būtiną naujoms pareigoms eiti, ir kitą informaciją,charakterizuojančią pretendentą.

             24. Kiekvienas komisijos narys pretendentus pagal aprašo 23 punkte nustatytus kriterijus vertina individualiai - nuo 1 iki 10 balų. Blogiausias įvertinimas yra 1 balas, geriausias - 10 balų.

             25. Pasibaigus pokalbiui, kiekvienas komisijos narys įrašo visų pretendentų įvertinimą Pretendentų į laisvas  miškų urėdijos darbuotojo pareigas individualaus vertinimo lentelėje (aprašo 2 priedas) ir perduoda ją komisijos sekretoriui. Komisijos sekretorius visų komisijos narių skirtus pretendentams balus įrašo į protokolo vertinimo  suvestinę  lentelę ir išveda balų vidurkį.  Komisijos narių užpildytos ir pasirašytos pretendentų į laisvas darbuotojo pareigas individualaus vertinimo lentelės pridedamos prie protokolo.

             26. Pasibaigus  pretendentų  vertinimui,   sukviečiami  visi  pretendentai  ir  komisijos  pirmininkas informuoja pretendentus apie atrankos rezultatus. Atranką laimi daugiausiai balų surinkęs pretendentas. Atranka laikoma įvykusia, jeigu joje dalyvavo nors vienas pretendentas ir jis surinko daugiau kaip 6 balus.

             27. Jeigu didžiausią vienodą balų skaičių surenka keli pretendentai, atrankos laimėtoją pasirenka komisijos pirmininkas.

             28. Protokolą pasirašo komisijos posėdyje  dalyvavę komisijos nariai, komisijos pirmininkas  ir sekretorius.

             29. Kiekvienas atrankoje dalyvavęs pretendentas pasirašytinai supažindinamas su atrankos rezultatais. Atranką laimėjęs pretendentas turi pasirašyti protokole, kad sutinka eiti atrankoje laimėtas pareigas. Pretendentai turi teisę susipažinti su savo pokalbio skaitmeniniu garso įrašu. Protokolas pateikiamas miškų urėdijos miškų urėdui, turinčiam teisę skirti į pareigas.

             30. Jeigu atranką laimėjęs asmuo iki įsakymo priimti į pareigas, dėl kurių buvo organizuojama atranka, priėmimo atsisako eiti šias pareigas, į pareigas gali būti priimamas antrasis pagal atrankos rezultatus pretendentas.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

                 31. Dalyvavęs pretendentų atrankoje, bet nelaimėjęs atrankos pretendentas gali apskųsti atrankos rezultatus ir komisijos sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismui.

______________

Birželis 2018

 • P
 • A
 • T
 • K
 • P
 • S
 • S
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • VĮ Valstybinių miškų urėdijos balandžio 25 d. naujienlaiškis

  Pirmąjį 2018 m. ketvirtį – stabilūs Valstybinių miškų urėdijos veiklos rezultatai

  Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos 2018 m. pirmojo ketvirčio finansiniai rezultatai demonstruoja stabilų pagrindinės veiklos – medienos ruošos ir pardavimo – lygį. Valstybinių miškų urėdijos pajamos per pirmuosius tris 2018 m. mėnesius buvo 43 195 tūkst. eurų, arba 3,7 proc. didesnės nei per tą patį 2017 m. laikotarpį.

  2018-ųjų miškasodžio dieną pasodinta 300 tūkstančių medelių

  Paskutinį balandžio savaitgalį nacionaliniame miškasodyje, skirtame Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-ečiui, daugiau nei 3 tūkstančiai talkininkų 80 ha plote visoje Lietuvoje pasodino beveik 300 tūkstančių medelių. Praėjusiais metais du tūkstančiai talkininkų pasodino 200 tūkstančių medelių.

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • VĮ Valstybinių miškų urėdijos gegužės 3 d. naujienlaiškis

  Dovana Ukrainai – lietuviškų ąžuolų giraitė

  2018 m. balandžio 21 d. Ukrainoje, Chortycios nacionaliniame parke, Dniepro upės saloje, prie Zaporožės miesto, buvo pasodinta 2 100 lietuviškų ąžuolų. Tai akcijos organizatorių: VšĮ „LDK palikuonys“ įkūrėjo Gedimino Armonavičiaus, girininko Kęstučio Markevičiaus, Ukrainos bataliono „Azov“ savanorių Dmitriy Kostenkov, Oleksandr Alfyorov, Katia Prokhorenko ir Valstybinių miškų urėdijos miškininkų Mindaugo Petkevičiaus ir Manto Sajono, taip pat žiniasklaidos atstovų ir verslininkų simbolinė dovana Ukrainai, minint dviejų šalių valstybingumo atkūrimo šimtmetį ir pagerbiant laisvės kovotojų, žuvusių kovoje už savo šalies laisvę ir nepriklausomybę.

  Naujam Valstybinių miškų urėdijos skyriui vadovaus D. Augutis

  Valstybinių miškų urėdija (VMU) steigia naują skyrių, kurio iki šiol urėdijų struktūroje nebuvo. Tai – Gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyrius, kuriam vadovaus Danas Augutis, iki šiol buvęs Lietuvos gamtos fondo gamtotvarkos ekspertas ir Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto vyriausiasis specialistas.

 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • Būkime atsargūs ir atidūs miškuose!

  Lietuvoje nusistovėjus vasariškiems orams, labai sunerimo miškininkai – beveik pusėje šalies miškų pasiekta ketvirta gaisringumo klasė (didelis miškų gaisrų pavojus), nors jų ir taip nepavyksta išvengti. Sinoptikų prognozės rodo, kad situaciją gali dar labiau apsunkinti numatomas gerokai mažesnis nei įprastai kritulių kiekis. Miškų lankytojų prašoma elgtis itin atsakingai, nes, pasak sinoptikų, Lietuvoje toliau laikysis šilti ir sausi orai, o tai reiškia, kad gaisrų kilimo tikimybė tik didės. Apie tai, kodėl miškininkai skambina pavojaus varpais rašo Kazys Kazakevičius interneto puslapyje www.lzinios.lt

  Valstybinių miškų urėdija kviečia rangovus konstruktyviam dialogui

  Išnagrinėjusi Miško darbų rangovų asociacijos (MDRA) susirinkimo, kuris įvyko balandžio 12 dieną Girionyse, rezoliuciją, VĮ Valstybinių miškų urėdija oficialiai pateikė savo atsakymus į rezoliucijoje keliamus klausimus ir pateiktus pasiūlymus.

  Patvirtinti nauji medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatai

  Nuo š. m. gegužės 15 d. įsigalioja nauji VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus Mariaus Pulkauninko patvirtinti „Profesionalios medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatai“, reglamentuosiantys ūkinę veiklą ir medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą profesionalios medžioklės plotuose.

  VMU: „Neišaiškintų miško vagysčių neturi likti“

  Trakų rajone pagautam mišką vogusiam gyventojui už aplinkai padarytą žalą gresia bauda, siekianti apie 20 tūkst. eurų, kai pavogtos medienos vertė įvertinta vos apie 3 tūkst. eurų.

  Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus pavaduotoju medienos ruošai ir prekybai dirbs V. Kaubrė

  VĮ Valstybinių miškų urėdija skelbtą konkursą direktoriaus pavaduotojo medienos ruošai ir prekybai pareigoms užimti laimėjo Valdas Kaubrė, iki šiol laikinai ėjęs šias pareigas. Daugiau kaip šešiolika metų patirties miškininkystės srityje turintis specialistas valstybinėje miškų priežiūros sistemoje dirbo pastaruosius trejus metus, buvo vienas iš valstybinių miškų sektoriaus reformos koordinavimo darbo grupės narių

  VĮ Valstybinių miškų urėdijos gegužės 21 d. naujienlaiškis

 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • Kuršių Nerijoje – miško gaisrų gesinimo pratybos

  Kuršių Nerijoje Klaipėdos apskrities ugniagesiai ir Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio specialistai treniravosi gesinti miško gaisrą. Šįkart jie pasitelkė ir naują priemonę – galingą konteinerinę siurblinę stotį.

  Balandį Valstybinių miškų urėdijos išlaidas didino miškasodis

  Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija 2018 m. balandį gavo 15,8 mln. eurų pajamų, beveik 10 proc. arba 1,41 mln. eurų daugiau nei pernai tuo pačiu metu..

  Dalyje Lietuvos miškų – aukščiausio laipsnio miškų gaisringumas

  VĮ Valstybinių miškų urėdija įspėja, kad Alytaus, Trakų ir dalies Prienų bei Lazdijų rajono miškuose nustatytas penktojo laipsnio miškų gaisringumas, tad prašoma gyventojų be būtinybės nesilankyti šiuose miškuose. Net 90 proc. miško gaisrų kyla būtent dėl žmogaus, nebūtinai tyčinės kaltės.

 • 30
 • Išrinkta dalis Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių vadovų

  VĮ Valstybinių miškų urėdija paskelbė išrinkusi 16 regioninių padalinių vadovų. Užimti 26 padalinių vadovų pareigas išvis pretendavo daugiau kaip 100 asmenų, t.y. nuo 3 iki 10 ir daugiau kandidatų į vieną vietą.

  Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių vadovai

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Kontaktai

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninis padalinys
Vilniaus g. 60, LT- 15173, Nemenčinė
Tel., faks. 8 5 2371 836, 8 5 2381614
El.paštas info@nmu.lt

Darbo laikas

I-IV:                   8.00 - 17.00
V:                      8.00 - 16.45
Pietus:          12.00 - 12.45

Visos teisės saugomos. © 2018 VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės padalinysIT Sprendimai: UAB Intermedija ®