Sekmadienis, 2018 m. birželio 24d., 05:29
Kontaktinis telefonas: 8 5 2371 836
Neįgaliesiems
Titulinis Svetainės medis El. paštas
 • Teksto dydis:
 • A
 • A
 • A

LANKYMOSI MIŠKE TAISYKLĖS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

                         Į S A K Y M A S

                               

            DĖL LANKYMOSI MIŠKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

   

                2013 m. lapkričio 15 d. Nr. D1-849

                             Vilnius

   

    Vadovaudamasis   Lietuvos  Respublikos  aplinkos     apsaugos

įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2004, Nr.  60-

2121;  2010,  Nr.  54-2646) 6 straipsnio 5 dalies  3  punktu   ir

siekdamas užtikrinti, kad miškai nebūtų teršiami ir jiems  nebūtų

daroma  žala,  miškų  ištekliai  būtų  saugomi  ir    racionaliai

naudojami rekreacijai ir poilsiui,

    t v i r t i n u Lankymosi miške taisykles (pridedama).

   

APLINKOS MINISTRAS                           VALENTINAS MAZURONIS

   

                        _________________

   

                                PATVIRTINTA

                                Lietuvos Respublikos aplinkos

                                ministro

                                2013 m. lapkričio 15 d.

                                įsakymu Nr. D1-849

   

                    LANKYMOSI MIŠKE TAISYKLĖS

                               

                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

    1.  Lankymosi  miške taisyklės (toliau - Taisyklės)   nustato

fizinių   asmenų   lankymosi  Lietuvos  Respublikos     miškuose,

nesusijusio   su  kompleksine  miškų  ūkio  veikla,     medžiokle

reikalavimus.

    2.  Sąvokos  Taisyklėse  suprantamos taip,  kaip   apibrėžtos

Lietuvos  Respublikos  miškų įstatyme (Žin., 1994, Nr.   96-1872;

2001,  Nr. 35-1161), Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų,  augalų

ir grybų rūšių įstatyme (Žin., 1997, Nr. 108-2777; 2009, Nr. 159-

7200) ir kituose teisės aktuose.

    3.  Miške  besilankantys fiziniai asmenys  privalo   laikytis

Taisyklių,   Lietuvos  Respublikos  miškų  įstatymo,     Lietuvos

Respublikos  aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr.   5-75),

Lietuvos  Respublikos  laukinės augalijos įstatymo (Žin.,   1999,

Nr.  60-1944),  Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų,  augalų   ir

grybų  rūšių  įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų   teritorijų

įstatymo  (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) ir   kitų

įstatymų,   Privačių  miškų  tvarkymo  ir  naudojimo    nuostatų,

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d.

nutarimu  Nr. 799 (Žin., 1997, Nr. 71-1808; 2004, Nr.   86-3117),

Miškų  priešgaisrinės  apsaugos taisyklių, patvirtintų   Lietuvos

Respublikos  Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr.  500

(Žin.,   1995,  Nr.  32-751),  veiklą  saugomose     teritorijose

reglamentuojančių teisės aktų, savivaldybių vykdomųjų institucijų

sprendimų, kitų teisės aktų reikalavimų.

    4.  Miškuose  draudžiama be leidimo vykdyti  veiklą,   kuriai

teisės aktų nustatyta tvarka toks leidimas būtinas.

   

                   II. ASMENŲ LANKYMASIS MIŠKE

   

    5.  Fiziniai  asmenys  turi  teisę  laisvai  lankytis    visų

nuosavybės  formų  miškuose,  išskyrus rezervatų  ir   specialios

paskirties  objektų  (pasienio zona, kariniai objektai  ir   kt.)

miškus ir miškus, kuriuose lankymąsi riboja kiti teisės aktai.

    6.  Fiziniai  asmenys apsistoti poilsiui miškuose  gali   tik

įrengtuose viešojo naudojimo poilsio objektuose  (poilsiavietėse,

atokvėpio   vietose,   stovyklavietėse,  kempinguose,     kituose

rekreacinės paskirties inžineriniuose statiniuose).

    7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

       2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-520

       (nuo 2016 m. liepos 30 d.)

       (TAR, 2016-07-29, 2016-21137) redakcija

    Fiziniai  asmenys  gali grybauti, rinkti vaisius, vaistažoles

ir   vaistinę  žaliavą  visuose  Lietuvos  Respublikos  miškuose,

išskyrus  rezervatų miškus ir kitus miškus, kuriuose jų veikla ar

lankymasis    laikinai   uždraustas   ar   apribotas   savivaldos

institucijų  sprendimais  arba  tai  riboja  Lietuvos Respublikos

saugomų  teritorijų  įstatymas ir saugomų teritorijų nuostatai ar

kiti  saugomų  teritorijų  apsaugą  ir tvarkymą reglamentuojantys

teisės   aktai.  Naudojant  saugomas  rūšis,  privaloma  laikytis

Saugomų  rūšių  naudojimo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto aplinkos

ministro  2010  m.  liepos  15 d. įsakymu Nr. D1-622 "Dėl Saugomų

rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

    8. Fizinių asmenų lankymąsi, vaistažolių, grybų, uogų ar kitų

miško  išteklių  naudojimą miškuose gali uždrausti  ar   apriboti

savivaldybės vykdomoji institucija VĮ miškų urėdijos ir  saugomos

teritorijos  direkcijos  arba privataus miško savininko   prašymu

(miestų miškuose - be šio prašymo) dėl svarbių priežasčių  (miško

gaisrų pavojus, įvykus stichinei nelaimei, norint išsaugoti miško

išteklius,  kelius, yra specializuoto ūkio teritorijos,   saugomi

objektai ir pan.).

    9. Informaciją apie lankymosi miške uždraudimą ar ribojimą ir

jų   galiojimo  laiką  savivaldybių  vykdomosios     institucijos

sprendimu   miško   valdytojai  skelbia   vietinėje     spaudoje,

savivaldybės interneto svetainėje, per radiją (televiziją).  Prie

kelių, takų į mišką, kuriame uždraustas ar apribotas  lankymasis,

miško   valdytojai  pastato  informacinius  ženklus,     kuriuose

nurodomas  sprendimą  uždrausti  ar  apriboti  lankymąsi    miške

priėmusios  institucijos pavadinimas, sprendimo priėmimo data  ir

numeris, taip pat laikotarpis, kuriuo lankymasis miške  apribotas

ar  uždraustas,  telefono  numeris, elektroninio  pašto   adresas

pasiteirauti.   Miškai,   kuriuose   savivaldybių     vykdomosios

institucijos  sprendimu yra uždraustas ar apribotas   lankymasis,

gali  būti  aptveriami  Lietuvos Respublikos  statybos   įstatymo

(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir kitų teisės  aktų

nustatyta tvarka, jei toks aptvėrimo leidimas numatytas sprendime

uždrausti ar apriboti lankymąsi ir neprieštarauja kitiems  teisės

aktams.

    10.  Draudžiama  lankytis  miško plotuose,  kuriuose   vyksta

medienos  ruošos darbai arba naudojamos cheminės, biologinės   ar

kitos  miško  apsaugos  priemonės  ir  pastatyti    informaciniai

(įspėjamieji) ženklai arba jie pažymėti aiškiai matomomis  "Stop"

juostomis.

    11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

        2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. D1-146

        (nuo 2015 m. vasario 21 d.)

        (TAR, 2015-02-20, 2015-02569) redakcija

    Įvažiuoti  į  mišką  ir važinėti po jį motorinėmis transporto

priemonėmis,  kinkomuoju  transportu galima tik keliais. Ruošiant

slidinėjimo  ar  orientavimosi  sporto  slidėmis  trasas motorine

transporto  priemone  - sniegomobiliu (sniego motociklu) - galima

važiuoti  keliais,  takais,  proskynomis,  miško kvartalinėmis ir

priešgaisrinėmis  linijomis,  suderinus  trasos maršrutą su miško

valdytoju   ir/ar   savininku,  o  saugomų  teritorijų  direkcijų

administruojamose ar joms Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos

prie   Aplinkos  ministerijos  direktoriaus  įsakymu  priskirtose

nacionalinėse  saugomose  teritorijose  ir  "Natura  2000" tinklo

teritorijose, - ir su atitinkamos saugomos teritorijos direkcija.

Jodinėti   galima   keliais  ir  tam  skirtais  takais.  Važiuoti

dviračiais  galima  keliais  ir  rekreaciniais,  pažintiniais  ar

kitais  miško  takais netrukdant pėstiesiems miško lankytojams ir

negadinant    takų   dangos.   Kelio   savininkas   (valdytojas),

vadovaudamasis  Kelių  priežiūros  tvarka,  patvirtinta  Lietuvos

Respublikos  Vyriausybės  2004  m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155

"Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo", gali laikinai

apriboti,   nutraukti   eismą  ar  uždaryti  kelią  dėl  avarijų,

stichinių  nelaimių,  per  polaidį,  esant  itin karštiems orams,

jeigu  dėl  to  gali  būti  sugadintas  kelias,  kelio tiesimo ar

taisymo  (remonto),  priežiūros darbų metu, kilus grėsmei saugiam

eismui.   Apribojus   ar   nutraukus  eismą,  keliuose  pastatomi

atitinkami kelio ženklai.

    12.  Statyti  transporto priemones miškuose galima  tik   tam

skirtose  transporto priemonių stovėjimo (parkavimo)   aikštelėse

arba  kelio  pakraštyje, užtikrinus galimybę  keliu   pravažiuoti

kitoms  transporto priemonėms. Statant transporto priemonę  kelio

pakraštyje, vengti užvažiuoti ant samanų, kerpių, uogienojų.

    13.  Fiziniai asmenys, besilankantys miške, pasiruošti   kurą

laužavietėms gali tik pasirinkdami šakų ir žabų.

    14.  Kultūros,  sporto  ir  kitus  renginius  miške    galima

organizuoti  tik  gavus miško valdytojo leidimą  raštu,   kuriame

nurodoma  renginio  pradžios data, trukmė,  planuojamas   dalyvių

skaičius,  organizacijos  adresas,  atsakingo asmens  vardas   ir

pavardė,  taip  pat  įpareigojimas  dėl  teritorijos   sutvarkymo

renginiui  pasibaigus.  Jeigu renginys vyks  saugomų   teritorijų

direkcijų   administruojamose   ar  joms  Valstybinės     saugomų

teritorijų  tarnybos  prie  Aplinkos  ministerijos   direktoriaus

įsakymu  priskirtose  nacionalinėse  saugomose  teritorijose   ir

"Natura 2000" tinklo teritorijose, leidimas turi būti  suderintas

su atitinkamos saugomos teritorijos direkcija.

   

        III. REIKALAVIMAI ASMENIMS, BESILANKANTIEMS MIŠKE

   

    15. Fiziniams asmenims draudžiama:

    15.1.  kurti laužus ir naudoti atvirą ugnį, išskyrus  viešojo

naudojimo  poilsio objektuose įrengtas ir atitinkamai   pažymėtas

laužavietes,  mėtyti  neužgesintus degtukus, nuorūkas  ir   kitus

daiktus, galinčius sukelti gaisrą;

    15.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

          2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-520

          (nuo 2016 m. liepos 30 d.)

          (TAR, 2016-07-29, 2016-21137) redakcija

    kirsti  ar  kitaip  žaloti  medžius, krūmus, kitus augalus ir

grybus, ardyti miško paklotę;

    15.3.  gaudyti,  naikinti laukinius gyvūnus,  juos   gabenti,

rinkti  kiaušinius, ardyti gyvūnų būstus (olas, dreves,   lizdus,

skruzdėlynus, inkilus ir kt.);

    15.4.  gadinti želdinių apsaugos priemones, poilsiaviečių  ir

kitą  rekreacinę įrangą, informacinius (įspėjamuosius)   ženklus,

kvartalinių linijų stulpus, geodezinius ženklus, riboženklius  ar

kitus įrenginius;

    15.5. paleisti miške šunį be antsnukio. Antsnukis  nebūtinas,

kai šuo vedamas už pavadėlio;

    15.6. triukšmauti ar kitaip trikdyti laukinius gyvūnus;

    15.7. trukdyti asmenų, besilankančių miške, poilsį;

    15.8. plauti transporto priemones miške;

    15.9. teršti ar šiukšlinti mišką.

    16. Miško lankytojai privalo:

    16.1.   pastebėję  gaisrą,  nedelsdami  pranešti    bendruoju

pagalbos telefonu 112 ar VĮ miškų urėdijai;

    16.2.  nuolat  prižiūrėti užkurtą laužą, baigus kūrenti,   jį

užpilti žemėmis ar vandeniu, kol visiškai nustos rusenti;

    16.3.   apie  pastebėtus  sužeistus,  ligotus  ar     keistai

besielgiančius laukinius gyvūnus pagal galimybę pranešti  regiono

aplinkos   apsaugos  departamento  agentūrai  ar    veterinarijos

tarnybai.

   

                    IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

    17.  Taisyklių  reikalavimų laikymąsi kontroliuoja   įgalioti

pareigūnai.

    18. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako  Lietuvos

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka.

 

Birželis 2018

 • P
 • A
 • T
 • K
 • P
 • S
 • S
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • VĮ Valstybinių miškų urėdijos balandžio 25 d. naujienlaiškis

  Pirmąjį 2018 m. ketvirtį – stabilūs Valstybinių miškų urėdijos veiklos rezultatai

  Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos 2018 m. pirmojo ketvirčio finansiniai rezultatai demonstruoja stabilų pagrindinės veiklos – medienos ruošos ir pardavimo – lygį. Valstybinių miškų urėdijos pajamos per pirmuosius tris 2018 m. mėnesius buvo 43 195 tūkst. eurų, arba 3,7 proc. didesnės nei per tą patį 2017 m. laikotarpį.

  2018-ųjų miškasodžio dieną pasodinta 300 tūkstančių medelių

  Paskutinį balandžio savaitgalį nacionaliniame miškasodyje, skirtame Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-ečiui, daugiau nei 3 tūkstančiai talkininkų 80 ha plote visoje Lietuvoje pasodino beveik 300 tūkstančių medelių. Praėjusiais metais du tūkstančiai talkininkų pasodino 200 tūkstančių medelių.

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • VĮ Valstybinių miškų urėdijos gegužės 3 d. naujienlaiškis

  Dovana Ukrainai – lietuviškų ąžuolų giraitė

  2018 m. balandžio 21 d. Ukrainoje, Chortycios nacionaliniame parke, Dniepro upės saloje, prie Zaporožės miesto, buvo pasodinta 2 100 lietuviškų ąžuolų. Tai akcijos organizatorių: VšĮ „LDK palikuonys“ įkūrėjo Gedimino Armonavičiaus, girininko Kęstučio Markevičiaus, Ukrainos bataliono „Azov“ savanorių Dmitriy Kostenkov, Oleksandr Alfyorov, Katia Prokhorenko ir Valstybinių miškų urėdijos miškininkų Mindaugo Petkevičiaus ir Manto Sajono, taip pat žiniasklaidos atstovų ir verslininkų simbolinė dovana Ukrainai, minint dviejų šalių valstybingumo atkūrimo šimtmetį ir pagerbiant laisvės kovotojų, žuvusių kovoje už savo šalies laisvę ir nepriklausomybę.

  Naujam Valstybinių miškų urėdijos skyriui vadovaus D. Augutis

  Valstybinių miškų urėdija (VMU) steigia naują skyrių, kurio iki šiol urėdijų struktūroje nebuvo. Tai – Gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyrius, kuriam vadovaus Danas Augutis, iki šiol buvęs Lietuvos gamtos fondo gamtotvarkos ekspertas ir Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto vyriausiasis specialistas.

 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • Būkime atsargūs ir atidūs miškuose!

  Lietuvoje nusistovėjus vasariškiems orams, labai sunerimo miškininkai – beveik pusėje šalies miškų pasiekta ketvirta gaisringumo klasė (didelis miškų gaisrų pavojus), nors jų ir taip nepavyksta išvengti. Sinoptikų prognozės rodo, kad situaciją gali dar labiau apsunkinti numatomas gerokai mažesnis nei įprastai kritulių kiekis. Miškų lankytojų prašoma elgtis itin atsakingai, nes, pasak sinoptikų, Lietuvoje toliau laikysis šilti ir sausi orai, o tai reiškia, kad gaisrų kilimo tikimybė tik didės. Apie tai, kodėl miškininkai skambina pavojaus varpais rašo Kazys Kazakevičius interneto puslapyje www.lzinios.lt

  Valstybinių miškų urėdija kviečia rangovus konstruktyviam dialogui

  Išnagrinėjusi Miško darbų rangovų asociacijos (MDRA) susirinkimo, kuris įvyko balandžio 12 dieną Girionyse, rezoliuciją, VĮ Valstybinių miškų urėdija oficialiai pateikė savo atsakymus į rezoliucijoje keliamus klausimus ir pateiktus pasiūlymus.

  Patvirtinti nauji medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatai

  Nuo š. m. gegužės 15 d. įsigalioja nauji VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus Mariaus Pulkauninko patvirtinti „Profesionalios medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatai“, reglamentuosiantys ūkinę veiklą ir medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą profesionalios medžioklės plotuose.

  VMU: „Neišaiškintų miško vagysčių neturi likti“

  Trakų rajone pagautam mišką vogusiam gyventojui už aplinkai padarytą žalą gresia bauda, siekianti apie 20 tūkst. eurų, kai pavogtos medienos vertė įvertinta vos apie 3 tūkst. eurų.

  Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus pavaduotoju medienos ruošai ir prekybai dirbs V. Kaubrė

  VĮ Valstybinių miškų urėdija skelbtą konkursą direktoriaus pavaduotojo medienos ruošai ir prekybai pareigoms užimti laimėjo Valdas Kaubrė, iki šiol laikinai ėjęs šias pareigas. Daugiau kaip šešiolika metų patirties miškininkystės srityje turintis specialistas valstybinėje miškų priežiūros sistemoje dirbo pastaruosius trejus metus, buvo vienas iš valstybinių miškų sektoriaus reformos koordinavimo darbo grupės narių

  VĮ Valstybinių miškų urėdijos gegužės 21 d. naujienlaiškis

 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • Kuršių Nerijoje – miško gaisrų gesinimo pratybos

  Kuršių Nerijoje Klaipėdos apskrities ugniagesiai ir Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio specialistai treniravosi gesinti miško gaisrą. Šįkart jie pasitelkė ir naują priemonę – galingą konteinerinę siurblinę stotį.

  Balandį Valstybinių miškų urėdijos išlaidas didino miškasodis

  Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija 2018 m. balandį gavo 15,8 mln. eurų pajamų, beveik 10 proc. arba 1,41 mln. eurų daugiau nei pernai tuo pačiu metu..

  Dalyje Lietuvos miškų – aukščiausio laipsnio miškų gaisringumas

  VĮ Valstybinių miškų urėdija įspėja, kad Alytaus, Trakų ir dalies Prienų bei Lazdijų rajono miškuose nustatytas penktojo laipsnio miškų gaisringumas, tad prašoma gyventojų be būtinybės nesilankyti šiuose miškuose. Net 90 proc. miško gaisrų kyla būtent dėl žmogaus, nebūtinai tyčinės kaltės.

 • 30
 • Išrinkta dalis Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių vadovų

  VĮ Valstybinių miškų urėdija paskelbė išrinkusi 16 regioninių padalinių vadovų. Užimti 26 padalinių vadovų pareigas išvis pretendavo daugiau kaip 100 asmenų, t.y. nuo 3 iki 10 ir daugiau kandidatų į vieną vietą.

  Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių vadovai

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Kontaktai

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninis padalinys
Vilniaus g. 60, LT- 15173, Nemenčinė
Tel., faks. 8 5 2371 836, 8 5 2381614
El.paštas info@nmu.lt

Darbo laikas

I-IV:                   8.00 - 17.00
V:                      8.00 - 16.45
Pietus:          12.00 - 12.45

Visos teisės saugomos. © 2018 VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės padalinysIT Sprendimai: UAB Intermedija ®